Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1o
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Στην Αθήνα σήμερα . . .Σεπτεμβρίου…… του έτους 2011, εμείς, που υπογράφουμε το παρόν καταστατικό, ιδρύουμε αστικό, προμηθευτικό συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 «περί αστικών συνεταιρισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Ο συνεταιρισμός έχει την έδρα του στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Α. Ο συνεταιρισμός δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονομικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών επιδιώξεών του και αποβλέπει, κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών του, στην διάδοση και ανάπτυξη των ιδεών της αλληλέγγυας οικονομίας και του αλληλέγγυου και εναλλακτικού εμπορίου.

Β. Ειδικότερα, οι σκοποί του συνεταιρισμού είναι οι εξής:

· Η διεξαγωγή και η προώθηση της ιδέας του εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου, μέσω της δημιουργίας ενός ευρέως δικτύου διακίνησης προϊόντων, που θα συνδέει όσο το δυνατό πιο άμεσα συλλογικά οργανωμένους παραγωγούς με τους χρήστες-καταναλωτές των προϊόντων αυτών. Μέσω της λειτουργίας του δικτύου αυτού επιδιώκεται από κοινού η αξιοπρεπής διαβίωση και η αυτονομία των παραγωγών, η όσο το δυνατό πιο προσιτή τιμή για τους χρήστες-καταναλωτές και η προστασία και αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος.

· Η υλοποίηση και η προώθηση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ως ενός δημοκρατικού, ισότιμου και συμμετοχικού μοντέλου οργάνωσης της εργασίας.

· Η γενικότερη προώθηση της συλλογικής δράσης και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών, στην κατεύθυνση της κοινωνικής αλλαγής, για μία πιο δίκαιη, ασφαλή και δημιουργική κοινωνία.

· Η κάλυψη των βασικών αναγκών των μελών του με φθηνές τιμές και καλή ποιότητα χάρη στην άμεση επαφή με επιλεγμένους παραγωγούς και στην- κατά κύριο λόγο- εθελοντική και συλλογική εργασία των μελών του.

· Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας, μέσα και έξω από τον κύκλο των μελών του.

· Η στήριξη μεμονωμένων παραγωγών και γνήσιων παραγωγικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που καλλιεργούν τη γη τους με βιολογικές μεθόδους, έστω και αν δεν είναι πιστοποιημένες.

· Η στήριξη πολιτών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη του ή όχι.

Γ. Για την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση αυτών των αρχών και των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα μεσολάβησης αυτής της σχέσης παραγωγού/εργαζομένου με τον χρήστη/καταναλωτή. Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιδιώκει την επίτευξη εμπορικού κέρδους για τα μέλη του. Ως εκ τούτου, ο εμπορικός σκοπός του Συνεταιρισμού περιορίζεται στην κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, την ισότιμη αμοιβή της αναγκαίας παρεχόμενης εργασίας και την στήριξη μέσω δωρεών αντίστοιχων εγχειρημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και την επίτευξη των λοιπών καταστατικών σκοπών του συνεταιρισμού σύμφωνα πάντα με τον Ν. 1667/86. Οποιοδήποτε οικονομικό πλεόνασμα προκύπτει από την δραστηριότητά του δεν θα διανέμεται στα μέλη του, αλλά θα διοχετεύεται για τη δημιουργία αποθεματικού, με στόχο την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση των άνω μη κερδοσκοπικών φυσιογνωμικών του χαρακτηριστικών και επιδιώξεών του και την επέκταση των δραστηριοτήτων του.

Για το λόγο αυτό ο συνεταιρισμός θα μπορεί :

α) Nα αναπτύσσει κάθε προβλεπόμενη και απαραίτητη εμπορικά και φορολογικά μεσολαβητική οικονομική δραστηριότητα εισαγωγής, προμήθειας, επεξεργασίας, διανομής, διάθεσης, εξαγωγής και μεταποίησης των προϊόντων των διάφορων παραγωγικών κοινοτήτων, συνεταιρισμών και γενικά συλλογικοτήτων ή παραγωγών, οικοτεχνών, βιοτεχνών και γενικά δημιουργών, ανδρών και γυναικών από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο.

β) Να μισθώνει ή να αγοράζει και να λειτουργεί χώρους διάθεσης των προϊόντων που διακινεί, τόσο στην έδρα του όσο και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της ελληνικής επικράτειας.

γ) Να εκδίδει και κυκλοφορεί περιοδικά, εφημερίδες και κάθε είδους έντυπα και βιβλία για την ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών σχετικών με τους σκοπούς και τις αρχές του.

δ) Να εκπονεί ή να αναθέτει σε άλλους την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικών με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται.

ε) Να διοργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και γενικά δημόσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις διάδοσης και προώθησης των σκοπών του καθώς και ενημερωτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη των αρχών της συλλογικής και συνεταιριστικής οργάνωσης αλλά και γενικότερα την κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό των ανθρώπινων κοινοτήτων.

στ) Να διοργανώνει εκπαιδευτικά ταξίδια, με δυνατότητα συμμετοχής και του ευρύτερου κοινού, σε περιοχές όπου εδρεύουν παραγωγοί ή συλλογικότητες παραγωγών, οικοτεχνών, βιοτεχνών και γενικότερα δημιουργών με τους οποίους συνεργάζεται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ζ) Να δημιουργεί εντευκτήρια, πολιτιστικά καφενεία και γενικά χώρους κοινωνικών και συλλογικών πολιτιστικών λειτουργιών.

η) Να συνεργάζεται με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, συλλογικότητες, σωματεία και οργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό για την από κοινού διενέργεια δραστηριοτήτων όμοιων ή συναφών με το δικό του σκοπό ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του σκοπού του.

θ) Να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατό να προσφέρονται οι υπηρεσίες του και σε μη μέλη του.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι πενήντα (50) ετών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΛΗ

Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν όλοι και όλες που ευαισθητοποιούνται και εμπνέονται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του συνεταιρισμού. Επίσης μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν σωματεία, συνεταιρισμοί, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και Δημοτικές Επιχειρήσεις που διαπνέονται από παρόμοιες αρχές και επιθυμούν να συνδυάσουν την κοινωνική τους δράση με τους σκοπούς του συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

Για να γίνει κάποιος μέλος του συνεταιρισμού μετά τη σύστασή του πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επομένη γενική συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το διοικητικό συμβούλιο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την έγκριση της εγγραφής από τη γενική συνέλευση και την καταβολή εκ μέρους τους της συνεταιριστικής μερίδας.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε συνεταίρος μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή του προς το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό.Η διαγραφή συνεταίρου γίνεται για τους λόγους και με τον τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό και το νόμο. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 14, διαγράφεται κάθε συνεταίρος που από παράβαση των υποχρεώσεών του βλάπτει τα συμφέροντα του συνεταιρισμού. Η διαγραφή συνεταίρου γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της γενικής συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους της διαγραφής. Σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο Ν. 1667/1986. Στους συνεταίρους που αποχωρούν ή διαγράφονται, καθώς και στους κληρονόμους των αποβιωσάντων, αποδίδεται αμέσως η συνεταιριστική μερίδα τους .

 

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι συνέταιροι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

α) Ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας.

β) Υποχρεούνται να καταβάλουν στο ταμείο του Συνεταιρισμού τις εισφορές και τις συνδρομές τους καθώς και τα ποσά που τυχόν αποφασίζονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό για την κάλυψη ζημιών ή άλλων εξαιρετικών περιπτώσεων.

γ) Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης του συνεταιρισμού, να απέχουν από κάθε ενέργεια που μπορεί να βλάψει το συνεταιρισμό και να προστατεύουν με κάθε νόμιμο μέσο τις αρχές, τους σκοπούς και τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα :

α) Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν σ’ αυτές, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης.

β) Να απολαμβάνουν με ίσους όρους τις υπηρεσίες που παρέχονται από τοσυνεταιρισμό σύμφωνα με το σκοπό του.

γ) Να λαμβάνουν αντίγραφα ισολογισμών και λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεων, δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την υποβολή τους στη γενική συνέλευση κατά το νόμο.

δ) Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του συνεταιρισμού οι συνεταίροι δεν θα λαμβάνουν μέρισμα ούτε θα συμμετέχουν στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης για ποσό πέραν της αξίας της συνεταιριστικής τους μερίδας, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η γενική συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα ενώ μπορεί να αποκτήσει έως πέντε προαιρετικές μερίδες, εκτός από την υποχρεωτική ενώ τα ΝΠΔΔ μπορούν να αποκτήσουν απεριόριστο προαιρετικών αριθμό μερίδων. Η μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους/τις συνεταίρους. Η αξία της προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής.

Η συνεταιριστική μερίδα δεν κληρονομείται ούτε κληροδοτείται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Γ.Σ.

Η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του που μετέχουν και ψηφίζουν σ’ αυτή αυτοπροσώπως. Κάθε συνεταίρος συμμετέχει στη γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο ανεξαρτήτως του αριθμού των μερίδων που κατέχει.

Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του συνεταιρισμού και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που τον αφορούν. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται :

· Η τροποποίηση του καταστατικού.

· Η συγχώνευση, η παράταση ή η σύντμηση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισμού.

· Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας του προσωπικού.

· Η συμμετοχή σε εταιρεία ή η αποχώρηση απ’ αυτή.

· Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του ή η ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής στο διοικητικό συμβούλιο.

· Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

· Η εκλογή και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

· Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. Τον καθορισμό του ύψους της επιβαλλόμενης εισφοράς μπορεί η γενική συνέλευση να τον αναθέσει στο Δ.Σ.

· Να προσλαμβάνει υπαλλήλους και συνεργάτες του συνεταιρισμού.
· Να ιδρύει και να μισθώνει καταστήματα και υποκαταστήματα του συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η γενική συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος, ύστερα από πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

Η γενική συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το εποπτικό συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία μέλη.

Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται μέσω του κλασικού ταχυδρομείου (με έξοδα του παραλήπτη) ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από μέλος του συνεταιρισμού ή από άτομο που τελεί σε έμμισθη σχέση με τον συνεταιρισμό.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη του συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και συνεδριάζει έγκυρα με απαρτία του 1/5 τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού. Αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία η γενική συνέλευση συνέρχεται σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη πρόσκληση και συνεδριάζει έγκυρα, όσα μέλη και αν παρίστανται, πάντως όχι λιγότερα από επτά (7).

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν πλην των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 14 του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό συνεταίρου, την σύντμηση ή παράταση ή διάλυση ή αναβίωση ή συγχώνευσή του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανάκληση ή αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα των μελών του συνεταιρισμού. Για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα θέματα του άρθρου αυτού απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού.

Κατά τα λοιπά η γενική συνέλευση διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του ν. 1667/1987.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εκλογή του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο καταρτίζεται ξεχωριστά για το κάθε όργανο με υποψηφιότητες που υποβάλλονται στην ίδια τη γενική συνέλευση. Επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας από το ίδιο μέλος και για τα δύο όργανα, αλλά η εκλογή του γίνεται μόνο στο όργανο για το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους. Η εκλογή στο ένα όργανο αποκλείει και την ιδιότητα του αναπληρωματικού στο άλλο. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που μπορεί να τεθούν για την εκλογή μελών διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίου είναι μέχρι το 40% τοις εκατό του αριθμού των μελών του διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους ψήφους κατά όργανο μέχρι τον αριθμό πλήρωσης των εκλόγιμων θέσεων και οι υπόλοιποι καταλαμβάνουν θέση αναπληρωματικού κατά σειρά αριθμού ψήφων που έλαβαν.

Κατά τα λοιπά η εκλογή διοικητικού συμβουλίου διεξάγεται με τους όρους εκλογής που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 1667/1986.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται υποχρεωτικά από μονό αριθμό μελών που μπορεί να κυμανθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη τα οποία εκλέγονται για διετή (2ετή) θητεία.

Με πρόσκληση του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται το συντομότερο σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα ορίζοντας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κάθε μέλους. Μέσα σε ένα μήνα από την εκλογή του πρέπει να δηλώσει την εκλογή του στο αρμόδιο μητρώο συνεταιρισμών.

Το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα και σε έκτακτη, όταν το ζητήσει ο/η πρόεδρος ή το 1/3 των μελών και πάντως όχι λιγότερα από δύο μέλη. Βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις μέλος του διοικητικού συμβουλίου ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν συζητείται θέμα που αφορά το ίδιο, σύζυγο ή συγγενή του πρώτου βαθμού.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισμό κατά τις διατάξεις του καταστατικού και του Νόμου.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον/την πρόεδρο ή άλλο μέλος του ή μέλος του συνεταιρισμού, στον διευθυντή ή σε υπάλληλο του συνεταιρισμού. Η κατ’ αυτόν τον τρόπο εξουσιοδότηση είναι κατά πάντα χρόνο ανακλητή από το διοικητικό συμβούλιο.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να καταβάλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις.

Το αξίωμα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Δίνεται όμως η δυνατότητα στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως και σε κάθε μέλος του συνεταιρισμού, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, να παρέχουν την προσωπική τους εργασία για την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού , λαμβάνοντας αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής τους, χωρίς αυτό να δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερα το Δ.Σ. έχει καθήκον και αρμοδιότητα να υλοποιεί τις αποφάσεις της ΓΣ και να αποφασίζει για κάθε γενικά θέμα που δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ και ειδικότερα ενδεικτικά:

1.Να αποφασίζει κάθε φορά για την προμήθεια και επεξεργασία των αναγκαίων ειδών και εμπορευμάτων. Σε κάθε περίπτωση εφόσον το ποσό που απαιτείται για την προμήθεια των αναγκαίων ειδών και εμπορευμάτων υπερβαίνει το ύψος του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει ΓΣ για τη λήψη της αποφάσεως.
2.Να ορίζει τις τιμές πώλησης των ειδών και εμπορευμάτων.
3.Να ορίζει το ύψος των συνδρομών και των εισφορών των μελών του.
4.Να αποφασίζει για την δυνατότητα πώλησης των ειδών και προϊόντων του συνεταιρισμού και σε τρίτους μη μέλη του.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση που τα μέλη του συνεταιρισμού είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε εκλέγεται τριμελές εποπτικό συμβούλιο με διετή θητεία. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο. Μείωση του αριθμού των μελών του συνεταιρισμού κάτω των είκοσι πέντε δεν θίγει τη σύνθεση και λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Το εποπτικό συμβούλιο συλλογικά αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη γενική συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.

Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

Κατά τα λοιπά και για το εποπτικό συμβούλιο ισχύει ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 7 και 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 1667/1986.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο/η γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου τηρεί το βιβλίο μητρώου των μελών, εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, αλληλογραφίας και το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του εποπτικού συμβουλίου τηρείται από ειδικά προς τούτο εντεταλμένο μέλος του εποπτικού συμβουλίου που ορίζεται με ειδική απόφαση του οργάνου αυτού.

Το βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων φυλάσσεται υπό την ευθύνη του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου.

Τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία τηρούνται από τον οικονομικό υπεύθυνο που θα οριστεί, χωρίς να αποκλείεται η πρόσληψη λογιστή ή άλλου βοηθητικού προσωπικού.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η διαχειριστική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τους υποβάλει στην τακτική γενική συνέλευση για έγκριση. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται και η έκθεση του εποπτικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο εποπτικό συμβούλιο τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης. Το εποπτικό συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή των στοιχείων αυτών. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και η έκθεση του εποπτικού συμβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους σε εφημερίδα που κυκλοφορεί στην Αθήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

Από τα καθαρά κέρδη του συνεταιρισμού παρακρατείται τουλάχιστον το 1/10 για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.

Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών ή έκτακτων αποθεματικών καθώς και το ύψος μεγαλύτερης του 1/10 παρακράτησης των καθαρών κερδών για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.

Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Συνεταιρισμού το υπόλοιπο των τυχών καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, δεν θα διανέμεται στους συνεταίρους αλλά με απόφαση της γενικής συνέλευσης είτε θα παραμένει στον συνεταιρισμό για την εξυπηρέτηση των σκοπών του είτε θα καταβάλλεται όλο ή μέρος αυτού με οποιαδήποτε μορφή κριθεί καταλληλότερη, είτε δωρεάς είτε οικονομικής ενίσχυσης ή χορηγίας είτε άλλη, σε κοινότητες παραγωγών ή σωματεία ή συλλόγους ή φορείς ή ενώσεις προσώπων ή οργανώσεις και γενικά συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν σκοπούς αλληλέγγυας οικονομίας και γενικά σκοπούς παρόμοιους με τον συνεταιρισμό. Ομοίως θα συμβεί και στην περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο συνεταιρισμός λύεται αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα, όταν λήξει η διάρκειά του και δεν αποφασίσει την παράτασή του η γενική συνέλευση, με απόφαση της γενικής συνέλευσης και αν κηρυχθεί σε πτώχευση. Η διάλυση καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου Αθηνών.

Τη λύση του συνεταιρισμού, ακολουθεί εκκαθάριση. Σε περίπτωση πτώχευσης του συνεταιρισμού θα ακολουθηθεί η διαδικασία του εμπορικού νόμου. Την εκκαθάριση διενεργούν ειδικοί εκκαθαριστές οι οποίοι ορίζονται από τώρα και είναι τα μέλη που απαρτίζουν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος. Από το τυχόν θετικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης, στους συνεταίρους θα επιστρέφονται οι δοθείσες συνεταιριστικές τους μερίδες και οι τυχόν εισφορές τους, το υπόλοιπο δε θετικό προϊόν της εκκαθάρισης θα περιέρχεται λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του συνεταιρισμού ως ανωτέρω.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με το καταστατικό αυτό ορίζεται προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τους :

1)

2)

3)

4)

5)

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τους όρους του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s